ගණිතය 6 -11 වසර(සිංහල/ ඉංග්රීසි) KANDY

Product Details:

Rs. 0.00

20 වසරකට වැඩි ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්දක් සහිත, පෙර පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂක, වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත්, ගණිත උපාධිධාරී, ( B.Sc., MBA., ),විශිෂ්ට ප᳘තිඵල ලබාදුන්, ආචාර්යවරයෙක් නිවසට පැමිණ ගණිතය උගන්වනු ලැබේ. 6 – 11 වසර සිසුන් සඳහා සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ, සිංහල / ඉංග්රීසි මාධ්යයෙන් ඉගැන්වේ.
>පාසැල් පෙළ පොත සම්පූර්ණ කෙරේ. පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර, >පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චා කෙරේ.
>නිබන්දන සැපයේ.
> ඕනෑම දැනුම් මට්ටමක සිටින සිසුන්ව, විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල කරා මෙහෙයවීමට, සුවිශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ඇත.
>මුල සිට සරලවම….
>දුර්වලයින් දක්ෂයින් කරන දක්ෂයින් අති දක්ෂයින් කරන,
>විකල්ප නැති එකම MATHS පංතිය.
> මහනුවර, කටුගස්තොට, පේරාදෙණිය, ලේවැල්ල, අරුප්පොල, පොල්ගොල්ල, මැණික්හින්න, දිගන, බලගොල්ල, කෙන්ගල්ල, තැන්නෙකුඹුර අවට නිවසට පැමිණේ. තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති. අමතන්න.,

More Ads

Receive The Best Offers

Stay in touch with Classified Ads we'll notify you about best ads