කපරාරු අනවශ්‍ය බ්ලොක් ගල් (14"x7"x4") | Cement Blocks

Product Details:

Rs. 62.00

කපරාරු අනවශ්‍ය බ්ලොක් ගල් (14" x 7" x 4")

ඔබගේ ඉදිකිරීම් වල බිත්ති සඳහා වන වියදම 30% කින් ඉතිරි කරයි. කපරාරු කිරීමට අනවශ‍යයි. එකවර පොටි ඇදීම කළහැක.

- උසස් තත්වයේ අමුද්‍රව්‍ය භාවිත කර නිෂ්පාදනය කර ඇත
- නිමාව ඉතා ඉහළයි. කපරාරු කිරීම සඳහා වන වියදම හා කාලය ඉතිරි කරයි
- සවිශක්තිය අතින් ඉහළයි
- ගල්කුඩු භාවිතයකින් තොරයි. ප්‍රමිතියෙන් යුතු නිෂ්පාදිත ගල් වැලි සහ සිමෙන්ති භාවිතා කරයි
- බිත්ති ඇතුලට රස්නය ගලාඒම ඉතා අවම වන අයුරින් නිෂ්පාදිතයි
- බිත්තිවල පසුකාලීනව ඇතිවන පැලුම් ඉරිතැලීම් නොමැත.

*** අතුරුගිරිය, හෝමාගම, ගොඩගම, නවගමුව, හංවැල්ල, කඩුවෙල, මාලබේ අවට ප්‍රවාහනය නොමිලේ.

352, ජයමාවත, දැඩිගමුව (293 හංවැල්ල - හෝමගම බස් පාර)

Finished Superior Quality Cement Blocks - No need of Plastering

Saves 30% on the cost of the wall of your construction. No need to plastering. Wall putty can be applied easily.

- Manufactured using high quality raw materials
- The finish is very high. Saves the cost and time for wall plastering
- Strength is high
- No use of quarry dust. Using quality manufactured sand, aggregates and cement
- Minimizes the amount of heat entering through the wall
- No subsequent cracks in the walls.

*** FREE Transportation within areas of Athurugiriya, Homagama, Godagama, Nawagamuwa, Hanwaella, Kaduwela, Malabe.

352, Jayamawatha, Dedigamuwa (293 Hanwella - Homagama bus road)

More Ads

Receive The Best Offers

Stay in touch with Classified Ads we'll notify you about best ads